Regulamin KIDS DUO RUN Imielin 2022

REGULAMIN KidsRUN DUO Cross Imielin 2022 

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem imprezy jest firma 2M ProMotion Marek Mróz z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 30a/13, NIP: 6341720721, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. CELE IMPREZY:
  1. upowszechnienie biegów dla dzieci jako dyscyplin sportu i formy ruchu,
  2. popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie,
  3. popularyzacja biegania i chodzenia jako najprostszych form rekreacji ruchowej,
  4. pobudzanie aktywności ruchowej dzieci o różnym poziomie sprawności ruchowej,
  5. rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u dzieci,
  6. promowanie zdrowego trybu życia,
  7. upamiętnienie historii początków biegu ekologicznego,
  8. promocja gospodarza imprezy – Miasta Imielin,
  9. promocja idei wolontariatu.
 3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:
  1. Impreza biegowa pn. KIDS Run odbędzie się w ramach DUO Cross Imielin” 2 lipca 2022 roku (sobota) w Imielinie.
  2. Start biegów będzie zgodny z programem umieszczonym na www.duocross.pl
  3. Trasa biegu będzie wytyczona na terenie stadionu miejskiego w Imielinie, ul. Hallera 37a, dystanse będą dostępne na stronie internetowej duocross.pl.
   1. Organizator określa następujące dystanse dla poszczególnych roczników:

    Roczniki 2007 – 2008 (14 – 15 lat), dystans 800m (w podziale na chłopców i dziewczęta)

    Roczniki 2009 – 2010 (12 – 13 lat), dystans 400m (w podziale na chłopców i dziewczęta)

    Roczniki 2011 – 2012 (10 – 11 lat), dystans 250m

    Roczniki 2013 – 2014 (8 – 9 lat), dystans 150m

    Roczniki 2015 – 2016 (6 – 7 lat), dystans 100m

    Roczniki 2017 – 2018 (4 – 5 lat), dystans 100m

   2. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia startów poszczególnych roczników.
  4. Start i meta biegu usytuowane będą na płycie Stadionu Miejskiego w Imielinie, ul. Hallera 37a.
  5. Trasy biegów nie będą posiadać atestu PZLA.
  6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w oznakowanych sektorach zgodnie z wytycznymi Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
  8. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów elektronicznych (elektroniczny pomiar czasu) lub na podstawie wyników pozyskanych od sędziów. Właściwe zamontowanie chipa jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.
  9. Brak zwrotu chipa będzie skutkował naliczeniem uczestnikowi/opiekunowi prawnemu opłaty w wysokości 20zł rekompensującej koszt urządzenia.
 4. UCZESTNICTWO:
  1. W zawodach prawo startu mają Uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia biegu nie ukończyli 18 lat. Uczestnicy zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) o starcie na odpowiedzialność przez opiekuna prawnego. O zakwalifikowaniu zawodnika do danej grupy decyduje rok urodzenia.
  2. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie podpisanego przez Opiekuna Prawnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
  3. Na trasie biegu znajdować się będą sędziowie, którzy odnotują pojawienie się Uczestnika w wymaganym punkcie. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.
  4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, ochrony, strażaków i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
  5. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego Uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
  6. Uczestnicy mają obowiązek poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play.
  7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwość kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
  8. Opiekun prawny Uczestnika wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje on na odpowiedzialność Opiekuna prawnego który ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Opiekun Prawny Uczestnika ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
  1. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.chronotex.pl , do której link znajduje się na stronie imprezy
   1. Operatorem zapisów jest CHRONOTEX Wojciech Mielniczek, Ul. Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia
  2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Na uregulowanie opłaty startowej Uczestnik od momentu rejestracji ma 7 dni. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne.
  3. Zapisy/zgłoszenia przyjmowane będą jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.chronotex.pl do której link znajduje się na stronie internetowej imprezy: duocross.pl
  4. Operatorem zapisów jest CHRONOTEX Wojciech Mielniczek, Ul. Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia
  5. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej. Na uregulowanie opłaty startowej Uczestnik od momentu rejestracji ma 7 dni. Po wyczerpaniu limitu zgłoszenia nieopłacone nie będą ważne. 
  6. W zależności od terminu stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:
  7. W zależności od terminu stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

   KIDS DUO Cross

   Termin

   Opłaty dzieci

   Od 10.05.2022 do 31.05.2022

   20 zł

   Od 1.06.2022 do 28.06.2022

   30 zł

  8. Mieszkańcy Imielina rejestrujący się w systemie elektronicznym (do dnia 28.06.2022r) otrzymują rabat w wysokości 100% opłaty startowej. Rabat opłaty startowej jest możliwy pod warunkiem wpisania w formularz miasta (Imielin) i udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie miasta Imielin. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu i potwierdzenia miejsca zamieszkania. Po wskazanym terminie Uczestnika – mieszkańca Imielina – obowiązuje opłata wskazana w tabeli.
  9. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli po 24.02.2022r. do Polski i posiadają nadany numer PESEL są zwolnieni z opłaty startowej, pod warunkiem rejestracji w systemie elektronicznym online.
  10. Płatności należy dokonywać poprzez system szybkich płatności online dostępny w portalu rejestracyjnym.
  11. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
  12. Faktury:
   1. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Operatora zapisów na adres e-mail: info@duocross.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;
   2. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie wyżej, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Operatora zapisów na adres email: info@duocross.pl najpóźniej w miesiącu, w którym dokonano wpłaty;
   3. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych, na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu, na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane: „Faktura za DUO Cross Imielin 2022”. Terminy wskazane w niniejszym punkcie wynikają z przepisów prawa. Zgłoszenia o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie wskazanych terminów nie będą respektowane.

6. REZYGNACJA I PRZENIESIENIE NUMERU:

  1. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, możliwe będzie do 28 czerwca 2022 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować należy na adres mailowy: biuro@duocross.pl. Koszt przeniesienia numeru: 20 zł (płatne na wskazane w mailu konto – z dopiskiem „opłata za przeniesienie numeru”).
  2. Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować.

7. BIURO ZAWODÓW, PAKIETY

   1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów opiekunowie prawni uczestników zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w tym biegu. Pakiet startowy odebrać może uczestnik lub jego opiekun prawny. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
   2. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.
   3. Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed terminem biegu.
   4. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora (do pobrania ze strony internetowej www.duocross.pl na około dwa tygodnie przed biegiem). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.
   5. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymają, m.in.:
    • numer startowy,
    • agrafki,
    • kupon na posiłek po biegu,
    • upominki od sponsorów i partnerów imprezy – o ile zostaną przekazane

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

  1. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto (liczonych od strzału startera).
  2. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.
  3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych 2007-2008 oraz 2009 – 2010 otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki i/lub nagrody rzeczowe – informacje podane zostaną do wiadomości w późniejszym terminie.
  4. Zdobywcy miejsc I – III w pozostałych klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale i/lub nagrody rzeczowe – informacje podane zostaną do wiadomości w późniejszym terminie.
  5. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji będzie można odebrać w siedzibie Organizatora lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora do 7 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.
  6. W przypadku, gdy łączna wartość nagrody Uczestnika przekroczy kwotę zwolnioną od podatku, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    1.  

 

 1. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
  1. Poprzez udział w KidsRUN DUO Cross Imielin 2022 i akceptacje powyższego regulaminy, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach imprezy, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w zakresie:
   1. utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych; wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono;
   2. rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono powyżej, w tym:
    • nadawania i reemitowania; wyświetlania; publicznego odtwarzania; publicznego wykonywania; publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich.
   3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.
   4. Klauzula informacyjna RODO.
    • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:
    • Administrator danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. a) RODO Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest 2M ProMotion z siedzibą w Katowicach (zwana dalej „Administratorem”), adres: ul. Witosa 30a/13, 40‑832 Katowice, e-mail: biuro@2mProMotion.pl
    • Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania – art. 13 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach: zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w DUO Cross Imielin 2022 – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
    • w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód;
    • w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
   5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych – art. 13 ust. 1 lit. e) RODO
    1. Dane osobowe uczestników mogą zostać ujawnione:
     • pracownikom i współpracownikom 2M Promotion posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków,
     • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla 2M Promotion (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),
     • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – art. 13 ust. 1 lit. f) RODO 2M Promotion nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.
    3. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. a) RODO Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w DUO Cross Imielin 2022 oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w DUO Cross Imielin 2022 dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
    4. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane – art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    6. Obowiązek podania danych – art. 13 ust. 2 lit. e) RODO Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową uczestnictwa w DUO Cross Imielin 2022 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w DUO Cross Imielin 2022.
    7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – art. 13 ust. 2 lit. f) RODO Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  2. Organizator zapewnia dostęp do szatni, toalet i natrysków.
  3. Organizator zapewnia depozyt – o godzinach jego pracy Organizator poinformuje odrębnie. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Wydawanie rzeczy z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.
  5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
  6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie.
  7. Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, nie występować z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
  8. Uczestnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie zdyskwalifikowany. Za niedozwolone uznaje się:
   1. start Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
   2. skracanie, zmienianie trasy,
   3. wykorzystanie jakichkolwiek urządzeń i pojazdów wspomagających Uczestnika w osiągnięciu wyniku,
   4. udział w zawodach z numerem startowym innego Uczestnika na zasadach innych niż opisane w niniejszym regulaminie (przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu Uczestników).
  9. Protesty dotyczące organizacji biegu lub wyników Organizator przyjmuje tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: info@duocross.pl do godziny od zakończenia biegu, czyli do godz. 19:00 2 lipca 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji i protestów złożonych w innej formie lub po wskazanym terminie. Protesty w imieniu Organizatora rozstrzyga Sędzia Główny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie godziny od momentu wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów wyniki stają się wynikami oficjalnymi.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie go przez Organizatora na stronie www.duocross.pl/regulamin. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres info@duocross.pl.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
  12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  13. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: info@duocross.pl.
  14. Wysłanie formularza rejestracyjnego lub złożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegać.
  15. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2022 r.